Archives State Agency

Тази система е създадена в рамките на проект "Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-5/24.02.2014 г.

Contacts

You can contact us using the following information:

Address
BULGARIA, 1000 Sofia
5 Moskovska str
Phones
+359 2 940 0101 - director
+359 2 940 0102 - vice-director
+359 2 940 0104 - secretary general
FAX
+359 2 980 1443
Email
Website
archives.government.bg