Archives State Agency

Тази система е създадена в рамките на проект "Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-5/24.02.2014 г.

Service Status

Service Provider: ДА "Архиви" , UIC/BULSTAT 000697600

In order to follow the progress on your document, provide the following information:

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.