Archives State Agency

Тази система е създадена в рамките на проект "Подобряване качеството на комплексното административно обслужване, чрез въвеждане на електронни услуги за предоставяне на специализирани услуги на потребителите на архивна информация – администрацията, физически и юридически лица чрез надграждане на съществуващата информационна система на държавните архиви (ИСДА)", в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-32-5/24.02.2014 г.

Service Description

Service Provider: ДА "Архиви" , UIC/BULSTAT 000697600

Издаване на удостоверениe от дирекция “държавен военноисторически архив” (двиа) – велико търново

 1. Видове удостоверения

  • Удостоверение за трудов стаж от дирекция “Държавен военноисторически архив” – Велико Търново (ДВИА – Велико Търново);
  • Удостоверение за осигурителен доход от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за наборна военна служба от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за преминато обучение във висше военно училище/средно сержантско училище от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение с академична справка от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за “ветеран от войните” от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за “награден с Орден за храброст” от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за преминато лечение във военномедицинско/и заведение/я от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение на наследници на ветерани от войните от дирекция ДВИА – Велико Търново;
  • Удостоверение за военна служба в мисия извън страната и степен на риск от дирекция ДВИА – Велико Търново.
 2. Правно основание

  • Чл. 90, т. 2 от Закона за Националния архивен фонд (ЗНАФ);
  • Чл. 20–23 от Наредба за реда за използване на документите от Националния архивен фонд;
  • Чл. 35. от Правилник за реда и организацията на използването на архивни документи в Държавна агенция "Архиви";
  • Чл. 3, ал. 2 от Закона за ветераните от войните и чл. 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на този закон, за издаване удостоверения “ветеран от войните” и награден с “Орден за храброст”;
  • & 6 от Преходните и Заключителни разпоредби от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните;
 3. Характеристика

  С удостоверенията издавани от ДВИА – Велико Търново се доказва трудовия стаж, осигурителния доход и социален статус на граждани – кадрови военнослужещи, граждански лица и техните наследници.

 4. Компетентен орган

  Дирекция ДВИА – Велико Търново.

 5. Начини за подаване на заявление

  • на гише;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • по електронен път.
 6. Необходими документи

  • За издаване на удостоверение за трудов стаж: период на трудовия стаж; военнопощенски номер на поделението/ята; длъжност/и, на която/които е работил заявителят.
  • За издаване на удостоверение за осигурителен доход: период; военнопощенски номер на поделението/ята; заемани длъжност/и; войскова част, към която заявителят се е водил на финансово деловодство.
  • За издаване на удостоверение за отбита наборна военна служба: място на раждане; местожителство по време на службата; военно окръжие, което е връчило повиквателната (за гр. София – Районно военно окръжие); период на службата; военнопощенски номер на поделението/ята; ако заявителят се е водел с други имена по време на службата (изписват се трите имена).
  • За издаване на удостоверение за преминато обучение във висше военно училище/средно сержантско училище: място на раждане; наименование на военното учебно заведение, в което се е обучавал; специалност; период на обучението в учебното заведение.
  • За издаване на удостоверение с академична справка: място на раждане; наименование на военното учебно заведение, в което се е обучавал; специалност; период на обучението в учебното заведение.
  • За издаване на удостоверение за “ветеран от войните”: място на раждане; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия.
  • За издаване на удостоверение за “награден с Орден за храброст”: място на раждане; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия; кога и с какво отличие е удостоен.

   Забележка:За издаване на дубликат на удостоверение при вече придобити права на “ветеран от войната” и “Награден с Орден за храброст”, заявителят следва да посочи номера на удостоверението.

  • За издаване на удостоверение за преминато лечение във военномедицинско/и заведение/я: период на лечение и в кое болнично заведение е проведено.

   Забележка:За удостоверения, издавани на основание архиви на Централната военно- лекарска комисия (ЦВЛК) е необходимо, заявителят да предостави военнопощенския номер на поделението и датата на освобождаването от служба.

  • За издаване на удостоверение на наследници на ветерани от войните: трите имена на ветерана, място на раждане, номер на удостоверението за ветеран от войните; с коя войскова част е взел участие в Оперативна зона на военните действия.
  • За издаване на удостоверение за военна служба в мисия извън страната и степен на риск: място на раждане, местожителство по време на службата, период на участие в мисията).
 7. Начин на получаване на резултат от услугата

  • на гише;
  • чрез пощенски/куриерски служби, на посочения адрес за кореспонденция;
  • чрез пощенски/куриерски служби, на друг адрес;
  • чрез пощенски/куриерски служби, пощенска кутия;
 8. Такси и заплащане на услугата

  • Приемане на заявление по образец – 5,00 лв.
  • Издаване на удостоверение – 10,00 лв.
  • Издаване на дубликат на удостоверение – 5,00 лв.

  Забележка:Лицата, които заявяват административни услуги за издаване на удостоверение “ветеран от войните” и удостоверение“награден с Орден за храброст” са освободени от заплащане на държавни такси.

  За актуална информация, можете да видите в секция Бързи връзки рубриките - Тарифа за таксите, които се събират от ДА “Архиви” и Цени на услуги , предоставяни от ДА “Архиви”.

 9. Начин на плащане

  • на гише;
  • с наложен платеж;
  • банков превод;
  • онлайн с банкова карта чрез виртуален POS терминал.
 10. Нормативно определен срок за изпълнение на услугата

  Съгласно чл. 37, ал. 4 от Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в ДА “Архиви” – срокът е до 10 календарни дни, а при по-обширно проучване до 20 календарни дни.

 11. Вътрешен ход на услугата

  • След успешно регистриране на заявлението в деловодната система на ДА “Архиви” заявителят получава съобщение на посочената от него електронна поща, което съдържа информация за: уникален регистров идентификатор (УРИ) на заявлението в деловодната система на ДА “Архиви”, датата на регистриране на заявлението и уникален цифров код за достъп. С тази информация заявителят може да проследи работата по своя документ от секция “Състояние на услуга” в портала за електронни услуги на ДА “Архиви”.
  • Последващите действия в хода на обработката на заявлението, са регламентирани в ЗНАФ, Наредбата за реда за използване на документите от националния архивен фонд и Правилника за реда и организацията на използването на архивни документи в ДА “Архиви”.

  Забележка:Ако заявлението има недостатъци (некоректно попълнен текст, липса на данни за извършване на справката и за издаване на удостоверението), заявителят се уведомява, с указание да отстрани недостатъка в тридневен срок (чл. 30 от АПК).

 12. Резултат от услугата

  Издадено удостоверение.