Информационна система на държавните архиви

Фонд

Основна информация
Архив: ДВИА - 9
Номер на фонд: 758
Елементи на описание за ниво Фонд
Зачисляване
Фонд

 
Хронологичен обхват
ден: месец: година:
ден: месец: година:


 
Обем и носител
 

Оригинал;Машинопис; Ръкопис;


Бълг. ез.;


Правила и стандарти:

Списък с описи
Инвентарен опис № 1 / / (1889-1961)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1966г. Систематизирани в 303 архивни единици, за 1889-1961г. През 2014г. са унищожени 18 архивни единици, с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена зо 285 архивни единици. Представляват : прикази ,заповеди , заповедни книги, разчетни книги, алфавитна…
Инвентарен опис № 2 / / (1961-1963)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1965г. Систематизирани в 13 архивни единици, за 1961-1963г. През 2014г. са унищожени 2 архивни единици, а през 2016г. 1 архивна единица, с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена до 10 архивни единици. Представляват : заповеди,  заповедни книги.
Инвентарен опис № 3 / / (1961-1963)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1967г. Систематизирани в 2 архивни единици, за 1961-1963г. Представляват:щатно-длъжностна и книга-азбучен списък.
Инвентарен опис № 4 / / (1961-1962)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1967г. Систематизирани в 6 архивни единици, за 1961-1962г. През 2014г. са унищожени 2 архивни единици, с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена до 4 архивни единици.Представляват : заповеди, заповедни книги.
Инвентарен опис № 5 / / (1958-1963)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1969г. Систематизирани в 15 архивни единици, за 1958-1963г. През 2014г. са унищожени 2 архивни единици, а през 2016г. 2 архивна единица, с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена до 11 архивни единици. Представляват заповеди, заповедни книги, въпроси…
Инвентарен опис № 6 / / (1912-1944)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1970г. Систематизирани в 61 архивни единици, за 1912-1944г. Представляват: заповеди и донесения ,дневници , реляции , извлечения от дневници, мобилизационна преписка , книжки за донесения , описания за действията на полка , списъци и преписи от заповеди на убит…
Инвентарен опис № 7 / / (1952-1961)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1966г. Систематизирани в 5 архивни единици, за 1952-1961г. Представляват протоколни книги на ППО, ведомости .
Инвентарен опис № 8 / / (1964-1966)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1971г. Систематизирани в 18 архивни единици, за 1964-1966г. През 2016г. са унищожени 2 архивни единици, а през 2018г. 1 архивна единица, с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена до 15 архивни единици.Представляват: оригинални заповеди, заповедни кни…
Инвентарен опис № 9 / / (1941-1944)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1972г. Систематизирани в 2 архивни единици за 1941-1944г. Представляват походни санитарни дневници на: пехотната дружина, на полковата лечебница.
Инвентарен опис № 10 / / (1966-1969)
Регистриран
Документите са регистрирани в ЦВА през 1979г. Систематизирани в 10 архивни единици, за 1966-1969г. През 2018г. е унищожена 1 архивна единица,  с изтекъл срок на съхранение и наличността е сведена до 9 архивни единици. Представляват: оригинални заповеди, заповедни книги, доклади и протоколи от годишн…

Общ брой намерени резултати: 20